14 November 2016

Supermoon 超级大月亮今晚与您有约

                                                                                     ( Matt Cardy/Getty Images)
今晚的月亮是自 1948 年 (68年)以来最靠近地球的一次。

今晚的月亮特别的大


比平常月圆之夜的月亮还要亮 30%

比平常的要大 14%如果您错过了观赏今夜的超级大月亮


您得等到 2034年 11 月 25日才能再见大月亮了不管您身在何处,请查一下您今晚可以观赏大月亮的时间

好好跟家人爱人欣赏美丽的月亮吧!


07 November 2016